189 หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170

นายสุรพงศ์ มุขแก้ว

นายกเทศมนตรีตำบลท่านา

08-9292-2541

นางสาวเอลียาห์ พิทักษ์วงศ์

รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลท่านา

08-5562-2374

  • วิสัยทัศน์

    “เทศบาลตำบลท่านาเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี น้อมนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง”

ข่าวสารชาวทต.ท่านา

กิจกรรมชาวทต.ท่านา

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

บทเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เพื่อถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ...
28 กุมภาพันธ์ 2567

พี่น้อง ทต.ท่านา เราดูแล

1
หมู่
1,043
ประชากร
1.25 ตร.กม.
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลท่านา
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)