คู่มือสำหรับประชาชน : กองช่าง
การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
12 พฤษภาคม 2563

12


เอกสารแนบ
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
12 พฤษภาคม 2563

17


เอกสารแนบ
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
12 พฤษภาคม 2563

9


เอกสารแนบ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
12 พฤษภาคม 2563

9


เอกสารแนบ
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
12 พฤษภาคม 2563

5


เอกสารแนบ
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา34
12 พฤษภาคม 2563

8


เอกสารแนบ
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
12 พฤษภาคม 2563

11


เอกสารแนบ
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
12 พฤษภาคม 2563

9


เอกสารแนบ
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
12 พฤษภาคม 2563

12


เอกสารแนบ
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
12 พฤษภาคม 2563

8


เอกสารแนบ
การแจ้งขุดดิน
12 พฤษภาคม 2563

7


เอกสารแนบ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
12 พฤษภาคม 2563

9


เอกสารแนบ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
12 พฤษภาคม 2563

7


เอกสารแนบ
การแจ้งถมดิน
12 พฤษภาคม 2563

15


เอกสารแนบ
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
12 พฤษภาคม 2563

8


เอกสารแนบ