กองการศึกษาฯ
 • นางสาวเอลียาห์ พิทักษ์วงศ์

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • ว่าง

  นักวิชาการศึกษา

 • -ว่าง-

  ครู คศ.1

 • นางเอื้อมเดือน เหมาะมาศ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางอุดมดี แปชน

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวอังคณา โกยดุลย์

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางเกศสุดา เปรียบปาน

  ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม

 • นางสาวศิริวรรณ มะลิซ้อน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางจีราภรณ์ คำพลงาม

  แม่บ้าน