หัวหน้าส่วนราชการ
 • นางสาวเอลียาห์ พิทักษ์วงศ์

  รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลท่านา

  0855622374

 • นางสาวเอลียาห์ พิทักษ์วงศ์

  รองปลัดเทศบาล

  0855622374

 • นายสุเทพ หลีสกุล

  รองปลัดเทศบาล

  0967701414

 • นางสาวชุติมา พันธุ์คง

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  076499694

 • นางสาวเอลียาห์ พิทักษ์วงศ์

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  0855622374

 • นางสาวเอลียาห์ พิทักษ์วงศ์

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

  0855622374

 • นางสาวเอลียาห์ พิทักษ์วงศ์

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

  0855622374

 • นางสาวเอลียาห์ พิทักษ์วงศ์

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

  0855622374

 • นางสาวเอลียาห์ พิทักษ์วงศ์

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา

  0855622374