สำนักปลัด
 • นางสาวชุติมา พันธุ์คง

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  076499694

 • นายจิรันธนิน บุญนาม

  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

 • นายจตุวิทย์ เหมาะมาศ

  นิติกร ชำนาญการ

 • นายภาคภูมิ ไพบูลย์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

 • นางธิบดินทร์ ไอน์เบนชไตน์นาร์

  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

 • นางพัชรินทร์ ทิพย์รงค์

  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายสุทธิชัย พูลศรี

  พนง.ขับรถดับเพลิง

 • นายศักดิ์สิทธิ์ คงนาค

  พนง.ขับรถบรรทุกน้ำ

 • นายสมบัติ ใจอาจ

  พนักงานดับเพลิง

 • นางสาวชนิกานต์ บำรุงผล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายวิทยา วงศ์รักษา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางจิตรา จาริภักดิ์

  คนงานทำความสะอาด