กองช่าง
 • นางสาวเอลียาห์ พิทักษ์วงศ์

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

  0855622374

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • นางสาวนิศา บำรุงจินต์

  ผช.จพง.ธุรการ

 • นายจิรวัฒน์ สารีธงชั

  พขร.บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

 • -ว่าง-

  ผช.วิศวกรโยธา

 • นายวัชรพล บำรุงจินต์

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 • นายจนาเทพ หุ้นกิ้ม

  คนงานทั่วไป

 • นายฉัตรชัย ด้วยเอียด

  คนงานทั่วไป

 • นายชิด นุ่นปาน

  คนงานทั่วไป

 • นายสุชาติ หมาดหยา

  คนงานทั่วไป

 • นายกิติธัช จันทร์เลื่อน

  คนงานทั่วไป