กองประปา
 • นางสาวเอลียาห์ พิทักษ์วงศ์

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

  0855622374

 • ว่าที่ ร.ต.อโณทัย ตั้นสกุล

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสมนึก ไชยผดุงนิรันดร์

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายไตรทิพย์ ลือแผ่

  พนักงานผลิตน้ำประปา