สภาเทศบาล
 • นายภาณุวัฒน์ ลิ่มดุลย์

  ประธานสภาเทศบาล

  0621454153

 • นายสมพงศ์ ครองยุติ

  รองประธานสภาเทศบาล

  0819587385

 • นางสาวเอลียาห์ พิทักษ์วงศ์

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่านา

  0855622374

 • นางเมตตา ใจอาจ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่านาเขต1

  0808918468

 • นายศุภวุฒิ เมืองแก้ว

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่านาเขต1

  0869479768

 • นายสุจินต์ ธรรมนรเศรษฐ์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่านาเขต1

  0862736722

 • นางสาวลลัดดา เจียรมณีย์กุล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่านาเขต1

  0869545709

 • นายวุฒิชัย ทิพย์รงค์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่านาเขต1

  0897259079

 • นายธวัชชัย สุวรรณรักษา

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่านาเขต1

  0837410843

 • นางวงเดือน อินสิน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่านาเขต2

  0813679587

 • นายธำรงค์ คงเดิม

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่านาเขต2

  0878940453

 • นายรุ่งโรจน์ ใจอาจ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่านาเขต2

  0872828979

 • นายพชรพล อ๋องพู่

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่านาเขต2

  0653762269