กองสาธารณสุขฯ
 • นางสาวเอลียาห์ พิทักษ์วงศ์

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  0855622374

 • นางสาวณัชชาจารย์ ศรีพัฒน์

  ผู้ช่วยจพง.ธุรการ

 • นายอรุณ รุ่งประยูรเจริญ

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 • นางสาวกาญจนา เพชรคง

  ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 • นางสาวสมลักษณ์ สงวนหงษ์

  คนงานกวาดขยะ

 • นางสาวสมพร พิชัยยันต์

  คนงานดูแลความสะอาด

 • นายศักรินทร์ เพ็ชรัตน์

  คนงานทั่วไป

 • นายนพดล หนูนุ้ย

  คนงานเก็บขยะ

 • นายณรงค์ สวมกลาง

  คนงานเก็บขยะ

 • นายกฤตภพ บัวศรี

  คนงานเก็บขยะ