กองคลัง
 • นางสาวเอลียาห์ พิทักษ์วงศ์

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

  0855622374

 • นางชลากร วนศิริเมฆ

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • นายนพฤทธิ์ แซ่เฮง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวนภาพร สนธิศักดิ์

  ผช.จพง.การเงินและบัญชี

 • -ว่าง-

  ผช.จพง.พัสดุ

 • -ว่าง-

  ผช.จพง.ธุรการ

 • นางสาววิระภรณ์ ชัยบุตร

  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

 • นางสาวชนากานต์ ก้างตั้น

  ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี

 • นางสาว​สุกัญญา​ เพ็ญ​รัตน์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นายชยานันท์ สุวรรณรักษา

  พนักงานขับรถ