คณะผู้บริหาร
 • นายสุรพงศ์ มุขแก้ว

  นายกเทศมนตรีตำบลท่านา

  08-9292-2541

 • นายไตรภพ ทองพุฒน์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่านา

  08-6942-0282

 • นางสุภาวดี แถมใหม่

  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่านา

  08-6188-2246

 • นางสาวกชณิช ทิพยพัฒนกุล

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

  06-3491-4951

 • นางสุจิน ทวิชศรี

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  08-3107-9332