กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งครูฯ ในสถานศึกษาลักษณะพิเศษ 2564
8 กันยายน 2564

9


เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนกรณีแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายการสอน 2564
8 กันยายน 2564

7


เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
8 กันยายน 2564

13


เอกสารแนบ
ประกาศ กทจ.พังงา เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล 2564
8 กันยายน 2564

13


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 กันยายน 2564

7


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 กันยายน 2564

5


เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564
1 เมษายน 2564

11


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดัวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2 กุมภาพันธ์ 2564

8


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562
21 มกราคม 2564

6


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
21 มกราคม 2564

10


เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564
5 มกราคม 2564

11


เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดกอง สำนัก ของเทศบาล พ.ศ. 2564
5 มกราคม 2564

13


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
2 พฤศจิกายน 2563

12


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดัวยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
2 พฤษภาคม 2563

9


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดัวยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
2 มีนาคม 2563

5


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติการจัดซืัอจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2 กุมภาพันธ์ 2563

9


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 pdf
2 กุมภาพันธ์ 2563

6


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2 กุมภาพันธ์ 2563

10


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
2 กุมภาพันธ์ 2563

4


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
2 กุมภาพันธ์ 2563

9


เอกสารแนบ