คำสั่งเทศบาลตำบลท่านา
คำสั่งเทศบาลตำบลท่านา ที่ 119 / 2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 สิงหาคม 2566

21


เอกสารแนบ
คำสั่งเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
13 มกราคม 2566

5


เอกสารแนบ
คำสั่งเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13 มกราคม 2566

6


 เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลท่านาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบและติดตามประเมินผลโดยชัดเจน และเพื่อความเหมาะสมแก่การบริหารราชการ ในกรณีที่นางสาวเอลียาห์  พิทักษ์วงศ์ รองปลัดเทศบาลตำบลท่านา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่านา ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

เอกสารแนบ
คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา
10 ตุลาคม 2565

68


  เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลท่านา (ศป.ปส.ทต.ท่านา)  ตามคำสั่

จังหวัดพังงาที่ 1840/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดจังหวัดพังงา (ศป.ปส.จ.พง.) ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 ข้อ 2 อำนวจหน้าที่ (16) ให้ ผอ.ศอ.ปส.จ.พง. มีอำนาจในการมอบหมายหน้าที่และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นหรือร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชนเมือง และ หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตชนบท

   ดังนั้นเพื่อเป็นกลไกบูรณาการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพังงาและเพื่อสนับสนุนหรือร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ จังจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลท่านา ดังคำสั่งที่แนบมาด้วยแล้ว

คำสั่งแต่งตั่งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่านา
2 มีนาคม 2565

6


 เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลท่านา เป็นไปด้วยตวามเรียบร้อย มีการสั่งการ ควบคุมตรวจสอบ และติดตามประเมินผลโดยชัดเจน และเพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติราชการ

เอกสารแนบ
คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
2 มีนาคม 2565

7


 ปลัดเทศบาลตำบลท่านา มอบอำจานรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ดังนี้

1.สำนักลปลัดเทศบาล

2.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.กองการประปา

4.กองคลัง

5.กองช่าง

6.กองการศึกษา

เอกสารแนบ
คำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
26 สิงหาคม 2564

21


เอกสารแนบ
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่านา
19 สิงหาคม 2564

5


 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดพังงา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ 264 และข้อ 265 จึงมอบหมายหน้าที่ความรีบผิดชอบให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

เอกสารแนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
9 เมษายน 2564

8


 แต่งตั้ง นายนพฤทธิ์  แซ่เฮง ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เอกสารแนบ
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
19 กุมภาพันธ์ 2564

7


 แต่งตั้งให้นายจิรันธนิน  บุญนาม ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้รักษาราชการแทน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เอกสารแนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
3 กุมภาพันธ์ 2564

4


 ให้ผู้รักษราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณ๊ที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด

เอกสารแนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
3 กุมภาพันธ์ 2564

7


 แต่งตั้งให้นางสาวเอลียาห์  พิทักษ์วงศ์ เป็นผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารแนบ
แต่งต้งผู้รักษราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3 กุมภาพันธ์ 2564

4


 แต่งตั้งให้นางสาวเอลียาห์  พิทักษ์วงศ์ ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลท่านา  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
24 พฤศจิกายน 2563

8


 แต่งตั้งให้นางสาวเอลียาห์  พิทักษ์วงศ์ เป็นผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการประปา เทศบาลตำบลท่านา

เอกสารแนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
24 พฤศจิกายน 2563

3


  แต่งตั้งให้ นางสาวสิรินารถ  สังข์ทอง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ให้รักษราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

เอกสารแนบ