ประกาศ /ประชาสัมพันธ์ /ข่าวสารเกี่ยวกับงานเลือกตั้ง
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่หรือการวางตัวของข้าราชการในช่วงระยะเวลาที่มีการเลือกตั้ง
17 ตุลาคม 2565

7


        ด้วยจังหวัดพังงาได้รับแจ้ง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา ว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 เป็นต้นไป อยู่ในช่วงระยะเวลา 180 วัน ก่อน วันครบอายุสภาผู้แทนราษฎร ที่กำหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเลียงให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และต้องมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใด กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนน หรือชักชวนให้ไปลงคะแนน ไม่เลือกผู้ใด ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้

        ในการนี้ จังหวัดพังงาขอให้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ หรือการวางตัวของข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562 ราายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น
28 พฤษภาคม 2564

18


เอกสารแนบ
คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง
5 พฤษภาคม 2564

44


 ขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทุกท่าน ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งรับรองความถูกต้องพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง หากไม่ดำเนินการจะมีความผิดตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งมีกำหนดห้าปี

เอกสารแนบ
วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
21 มีนาคม 2564

10


 แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ผ่านสื่ออิล็กทรอนิกส์ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2564

แจ้งเหตุ คลิ๊ก
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

สถานที่ปิดประกาศป้ายหาเสียงเลือกตั้งฯ
8 กุมภาพันธ์ 2564

6


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่านา
3 กุมภาพันธ์ 2564

22


เอกสารแนบ
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่านา
3 กุมภาพันธ์ 2564

11


เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
1 กุมภาพันธ์ 2564

13


เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
1 กุมภาพันธ์ 2564

9


เอกสารแนบ
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้รับสมัครเลือกตั้งฯ
1 กุมภาพันธ์ 2564

14