รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่านา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
28 กุมภาพันธ์ 2565

12


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่านา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
12 มกราคม 2565

8


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่านา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
12 มกราคม 2565

5


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่านา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
17 ธันวาคม 2564

6


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่านา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
29 พฤศจิกายน 2564

10


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่านา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
29 ตุลาคม 2564

7


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่านา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
25 สิงหาคม 2564

6


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่านา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
13 สิงหาคม 2564

6


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่านา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
29 มิถุนายน 2564

5


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่านา สมัยแรก ประจำปี 2564
10 มิถุนายน 2564

6


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
28 ธันวาคม 2563

10


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
24 สิงหาคม 2563

6


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
14 สิงหาคม 2563

8


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
22 มิถุนายน 2563

6


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
24 กุมภาพันธ์ 2563

8


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
23 ธันวาคม 2562

12


 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
26 สิงหาคม 2562

16


 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่านา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
24 สิงหาคม 2562

9


 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่านา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
26 มิถุนายน 2562

14


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
25 กุมภาพันธ์ 2562

13


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ