วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
20 กันยายน 2566

0


 
 
 
   
 

วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลท่านา  ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ที่ได้กำหนดไว้ในห้วงเวลาที่กำหนด โดยมีการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน กลุ่มผู้นำชุมชน ฯ ดังนี้

“เทศบาลตำบลท่านาเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี   น้อมนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง”


ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และการให้บริการสู่การบริหารจัดการที่ดีและเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและงานประเพณี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมทางความคิดและการพัฒนาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับและตอบสนองการขยายตัวของเมือง เศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่น
2. การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยการสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรและการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ
3. การส่งเสริมและสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาและการบริหารจัดการ
4. การปรับปรุงส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุข การอนามัย การป้องกันและควบคุมโรคและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. การสืบสาน อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบการคมนาคมสะดวก การจราจรตลอดทั้งระบบการไฟฟ้าและน้ำประปา

2. การพัฒนา บุคลการ เจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรมตลอดทั้งจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวก และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน

3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้ประชาชนรู้รักสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและพัฒนาการวางแผนการพัฒนา

4. การส่งเสริม และร่วมพัฒนาการศึกษาแก่ประชาชน เยาวชน เด็ก ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ และการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. การส่งเสริมพัฒนาด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย การดูแลคุ้มครองและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่จำเป็นต่อความอยู่รอดขั้นพื้นฐานของประชาชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6. การส่งเสริมให้ประชาชน อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อยู่คู่กับประชาชน ร่วมสืบทอดงานประเพณี วันสำคัญทางศาสนาอย่างรู้คุณค่า

7. ส่งเสริมให้ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความปลอดภัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่งเสริมให้มีความประหยัด การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีการดำเนินชีวิตตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง