คู่มือสำหรับประชาชน : กองสาธารณสุขฯ
การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
12 พฤษภาคม 2563

18


เอกสารแนบ
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
12 พฤษภาคม 2563

11


เอกสารแนบ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
12 พฤษภาคม 2563

18


เอกสารแนบ
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
12 พฤษภาคม 2563

9


เอกสารแนบ
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร
12 พฤษภาคม 2563

15


เอกสารแนบ