ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เมษายน 66-กันยายน 66) ระยะเวลา 6 เดือนแรก
1 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ระยะเวลา 6 เดือนแรก
15 มีนาคม 2566

1


เอกสารแนบ