สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
20 กันยายน 2566

0


 

 
สภาพทั่วไป
 
 
    ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลท่านาตั้งอยู่เลขที่  189  หมู่ที่ 2  ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

อาณาเขต

เทศบาลตำบลท่านา  อำเภอกะปง  จังหวัดพังงา  มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ      ตั้งหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองกะปงฝั่งใต้ ตรงฟากตะวันออกของทางหลวงไปอำเภอตะกั่วป่า จากหลักเขตที่ 1 เลียบชายฝั่งใต้ของคลองกะปงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 500 เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2
ทิศตะวันออก    จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 2,230 เมตร ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองกะปง ไปทางทิศตะวันออก 450 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3
ทิศใต้    จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตั้งฉากกับเส้นหลักเขตที่ 2 และหลักเขต 3 ไปทางทิศตะวันตก จดฝั่งตะวันออกคลองกะปง ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4
ทิศตะวันตก     จากหลักเขตที่ 4  เลียบตามฝั่งตะวันออกของคลองกะปง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่  1  ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดพังงา ประมาณ  47  กิโลเมตร

ข้อมูลพื้นฐาน

  เนื้อที่
เทศบาลตำบลท่านามีเนื้อที่ประมาณ  1.251   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 761.875 ไร่

สภาพทางภูมิศาสตร์

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแอ่งน้ำในบริเวณที่อาศัยและที่ตั้งบ้านเรือนของประชาชน มี ลำน้ำคลองกะปงไหลผ่านทางทิศตะวันตก

  สภาพทางภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิศาสตร์โดยทั่วไป มีลักษณะภูมิอากาศ 2 ฤดู อากาศชื้น ฝนตกตลอดปี เพราะได้รับอิทธิพลจากมรสุมต่าง ๆ โดยฝนจะเริ่มตกประมาณปลายเดือนเมษายน - ตุลาคม ของทุกปี ส่วนฤดูร้อนจะแห้งแล้งมาก ประมาณ เดือนธันวาคม-เมษายน ของทุกปี

เขตการปกครอง

เขตการปกครองในเขตเทศบาลตำบลท่านา มีจำนวน  2  ชุมชน  คือ  ชุมชน 1 และชุมชน 2   (พื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 2  ตำบลท่านา  อำเภอกะปง  จังหวัดพังงา)

บ้านและประชากร
  บ้าน  จำนวน  486  หลังคาเรือน
ประชากรเทศบาลตำบลท่านา  รวมทั้งสิ้น 1,177  คน แยกเป็นชาย 573 คนหญิง 604 คน      (ข้อมูล ณ  เดือน  มกราคม   2552)
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)
* ประชากรอายุ 0  -  10 ปี        123  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.45
* ประชากรอายุ 11 - 20 ปี        150  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.74
* ประชากรอายุ 21 - 30 ปี        154  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.08
* ประชากรอายุ 31 – 40 ปี        175  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.87
* ประชากรอายุ 41 - 50 ปี         190  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.15
* ประชากรอายุ 51 - 60 ปี         177  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.04
* ประชากรอายุ 61 - 70 ปี           87  คน  คิดเป็นร้อยละ    7.39
* ประชากรอายุ 71 - 80 ปี           83  คน  คิดเป็นร้อยละ    7.06
* ประชากรอายุ 81 - 90 ปี           36  คน  คิดเป็นร้อยละ    3.06
* ประชากรอายุ 91 - 100 ปี           2  คน  คิดเป็นร้อยละ    0.16
* ประชากรอายุตั้งแต่ 101 ปีขึ้นไป   0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
20 กันยายน 2566

0


 

 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
    1.  การประกอบอาชีพของประชากร

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลท่านา  ประมาณร้อยละ  80  ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม เช่น การทำสวนยางพารา ปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้น  ปลูกปาล์มน้ำมัน  ซึ่งพื้นที่การเกษตรจะอยู่นอกเขตเทศบาล และอีกประมาณร้อยละ 20 ประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น การค้าขาย รับจ้าง

2.  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลท่านา

- ธนาคาร              1    แห่ง
- ตลาดนัด             1    แห่ง
- ตลาดสด             1    แห่ง
- ร้านอาหาร           8    แห่ง
- ร้านค้าต่าง ๆ        20  แห่ง
สภาพทางสังคม
20 กันยายน 2566

0


 

 
สภาพทางสังคม
 
    สภาพแวดล้อมและสังคม
 
1. การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา    1   โรงเรียน (โรงเรียนบ้านปากถัก)
- โรงเรียนมัธยมศึกษา     -    โรงเรียน
- ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์   1   แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทภูมิ)
- ห้องสมุดประชาชน            1   แห่ง (ห้องสมุดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน)
- ห้องสมุดเด็กเทศบาลตำบลท่านา    1   แห่ง
  (โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลท่านา และ สมาคมไทยสร้างสรรค์ ปี 2550)
- ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต   1   แห่ง
  (ณ เทศบาลตำบลท่านา ให้บริการทั้งบุคลากรและประชาชนทั่วไป)

2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด                         1    แห่ง  (วัดอินทภูมิหรือวัดปากถัก)
- สำนักสงฆ์                -    แห่ง
- ศาลเจ้า                   -    แห่ง
 
3. ศิลปวัฒนธรรม

- โดยทั่วไปนิยมพูดภาษาไทยพื้นเมือง ได้แก่ ภาษาปักษ์ใต้
- งานประเพณีประจำท้องถิ่น  เช่น งานวันสารทเดือนสิบ  งานสงกรานต์และผู้สูงอายุ งานประเพณีวันลอยกระทง 

4. ด้านสาธารณสุข

- โรงพยาบาล                   -    แห่ง
- สถานีอนามัย                  -    แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน       -    แห่ง
- คลินิกส่วนตัว                 2    แห่ง
- ร้านขายยาแผนโบรานและแผนปัจจุบัน    1    แห่ง

5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- สถานีตำรวจ                 1    แห่ง (สถานีตำรวจภูธรกะปง)
- สถานีดับเพลิง               1    แห่ง(สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลท่านา)
- รถยนต์ดับเพลิง             1    คัน
- รถยนต์บรรทุกน้ำ            1    คัน
- ถังเคมีดับเพลิง            65    ชุด
- รถยนต์ตรวจการ            1    คัน
- เครื่องหาบหาม              1    เครื่อง
- สมาชิก อพปร. จำนวน 2 รุ่น รวม    57    คน
- สมาชิก OTOS หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย จำนวน 10 คน
- ถังเคมีดับเพลิงที่ติดประจำบ้านเรือนในชุมชน  60 ชุด
     
     
การบริการพื้นฐาน
20 กันยายน 2566

0


 

 
การบริการพื้นฐาน
 
    1. การคมนาคม

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4175 (สายตะกั่วป่า – พังงา)
- ถนนคอนกรีต 13 สาย ความยาว 3.115 กม.
- ถนนลูกรัง  3 สาย  ความยาวรวม 0.597  กม. ประกอบด้วย
    ถนนซอยสุขาภิบาล 2    ระยะทาง    0.027  กม.
    ถนนซอยสนามกีฬา – บางวัง (เลียบคู)    ระยะทาง    0.450  กม.
    ถนนดินทราย  สายชายคลอง    ระยะทาง    0.120  กม.
   
2. การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข        1    แห่ง
- ตู้บริการโทรศัพท์สาธารณะ       1    แห่ง (ตู้โทรศัพท์ จำนวน 5 - 7   ตู้)

3. การไฟฟ้า

- หน่วยบริการไฟฟ้า    1    แห่ง

4. การประปา

- หน่วยบริการประปาเทศบาลตำบลท่านา      1     แห่ง

5. ทรัพยากรธรรมชาติ

- ทรัพยากรดิน        ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและลูกรัง
- ทรัพยากรน้ำ        แหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญ คือ คลองกะปง หานตาเจ็ค
- ทรัพยากรป่าไม้    สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ  และมีป่าไม้เล็ก ๆ เป็นกลุ่ม ๆ บริเวณ   ในเขตเทศบาล
- ทรัพยากรธรณี      แร่ที่ขุดพบส่วนมากเป็นแร่ดีบุก วุลแฟรม

6. ข้อมูลด้านที่ดินทำกิน

- เอกสารสิทธิ์ประเภท  นส.3 ก    คิดเป็นร้อยละ  60 %   
- เอกสารสิทธิ์ประเภท  นส.3       คิดเป็นร้อยละ      20 %
- เอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดิน  คิดเป็นร้อยละ  20 %