ประกาศเทศบาลตำบลท่านา
ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลท่านา ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลท่านา
15 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลท่านา ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลท่านา
15 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2567
30 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอยสูญหาย ๑ เล่ม
4 กันยายน 2566

10


 เรื่อง ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอยสูญหาย ๑ เล่ม

 
ด้วยเทศบาลตำบลท่านา ได้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินคงเหลือ พบว่าใบเสร็จค่ามูลฝอยซึ่งยังมิได้
ใช้เป็นหลักฐานการรับเงิน ได้สูญหายไป ๑ เล่ม
ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้พบเห็นหรือครอบครองใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย นำไปใช้ประโยชน์
ในทางมิชอบ เทศบาลตำบลท่นาจึงขอแจ้งมายังประชาชนทุกท่าน มิให้ชำระเงินกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่านา หากปรากฏว่ามีผู้ใดแอบอ้างนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไปใช้ กรุณาแจ้งมายังเทศบาลตำบลท่านาเพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่านา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อญัตติท้องถิ่น พ.ศ. 2566
16 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลท่านา พ.ศ. ๒๕๖๖
4 สิงหาคม 2566

23


เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่านา พ.ศ. 2566
30 พฤษภาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2566
30 พฤษภาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่านา พ.ศ. 2566
18 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลท่านา
18 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
การใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
17 ตุลาคม 2565

6


เอกสารแนบ
ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปี พ.ศ.2565
7 กันยายน 2565

15


เอกสารแนบ
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล
4 กรกฎาคม 2565

6


 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล ดังนี้

1.     ตำแหน่งบริหารที่ว่างและมีความประสงค์ขอรับโอน

1)     ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         จำนวน 1 อัตรา

(นักบริหารงานสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

2)     ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง                                   จำนวน 1 อัตรา

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

3)     ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง                                   จำนวน 1 อัตรา

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

4)     ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา                            จำนวน 1 อัตรา

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

5)     ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา                           จำนวน 1 อัตรา

(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)

เอกสารแนบ
งบการเงินประจำปี2564
29 ธันวาคม 2564

9


เอกสารแนบ
ประกาศรายงานรับจ่ายประจำปีงบประมาณ2564
21 ตุลาคม 2564

8


เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
8 กันยายน 2564

6


เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน
8 กันยายน 2564

9


เอกสารแนบ
มาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
8 กันยายน 2564

10


เอกสารแนบ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
8 กันยายน 2564

6


เอกสารแนบ
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
8 กันยายน 2564

14


เอกสารแนบ