ประกาศเทศบาลตำบลท่านา
ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย พ.ศ. 2567
3 กรกฎาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง นโยบายมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2567
3 กรกฎาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
3 กรกฎาคม 2567

0


ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลท่านา

-----------------------------------------------------------------------

🌱เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

🌱หากสนใจสมัครเข้าร่วมสามารถรับและยื่นใบสมัครได้ที่

💧สำนักงานเทศบาลตำบลท่านา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

💧เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
20 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก, วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
13 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลท่านา ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลท่านา
15 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลท่านา ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลท่านา
15 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2567
30 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอยสูญหาย ๑ เล่ม
4 กันยายน 2566

10


 เรื่อง ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอยสูญหาย ๑ เล่ม

 
ด้วยเทศบาลตำบลท่านา ได้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินคงเหลือ พบว่าใบเสร็จค่ามูลฝอยซึ่งยังมิได้
ใช้เป็นหลักฐานการรับเงิน ได้สูญหายไป ๑ เล่ม
ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้พบเห็นหรือครอบครองใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย นำไปใช้ประโยชน์
ในทางมิชอบ เทศบาลตำบลท่นาจึงขอแจ้งมายังประชาชนทุกท่าน มิให้ชำระเงินกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่านา หากปรากฏว่ามีผู้ใดแอบอ้างนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไปใช้ กรุณาแจ้งมายังเทศบาลตำบลท่านาเพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่านา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อญัตติท้องถิ่น พ.ศ. 2566
16 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลท่านา พ.ศ. ๒๕๖๖
4 สิงหาคม 2566

23


เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่านา พ.ศ. 2566
30 พฤษภาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2566
30 พฤษภาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่านา พ.ศ. 2566
18 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลท่านา
18 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
การใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
17 ตุลาคม 2565

6


เอกสารแนบ
ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปี พ.ศ.2565
7 กันยายน 2565

15


เอกสารแนบ
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล
4 กรกฎาคม 2565

6


 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล ดังนี้

1.     ตำแหน่งบริหารที่ว่างและมีความประสงค์ขอรับโอน

1)     ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         จำนวน 1 อัตรา

(นักบริหารงานสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

2)     ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง                                   จำนวน 1 อัตรา

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

3)     ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง                                   จำนวน 1 อัตรา

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

4)     ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา                            จำนวน 1 อัตรา

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

5)     ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา                           จำนวน 1 อัตรา

(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)

เอกสารแนบ
งบการเงินประจำปี2564
29 ธันวาคม 2564

9


เอกสารแนบ