ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
14 กันยายน 2564

19


เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการช่วยเหลือประชาชน และได้รับความเดือดร้อน ในสถานการณ์ โควิด 19
30 สิงหาคม 2564

23


เอกสารแนบ
ประกาศเรื่อง การรับลงทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการช่วยเหลือประชาชน
27 สิงหาคม 2564

16


เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่านา
2 สิงหาคม 2564

17


เอกสารแนบ
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
21 พฤศจิกายน 2561

22


เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการช่วยเหลือประชาชน
21 พฤศจิกายน 2561

17


เอกสารแนบ
ประกาศแนวทางช่วยเหลือประชาชน
21 พฤศจิกายน 2561

16


เอกสารแนบ