เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
25 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1 ตุลาคม 2565

23


เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
26 พฤศจิกายน 2561

37


เอกสารแนบ
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 พฤศจิกายน 2561

23


 ด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เห็นชอบให้เทศบาลตำบลท่านาประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลท่านาจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
15 มิถุนายน 2561

18


เอกสารแนบ