นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลท่านา
29 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
การขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร
26 เมษายน 2566

1


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
5 เมษายน 2566

4


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
5 เมษายน 2566

1


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
5 เมษายน 2566

1


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลท่านา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
19 มกราคม 2566

5


เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
8 กันยายน 2564

37


เอกสารแนบ