คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
27 เมษายน 2565

8


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
27 เมษายน 2565

6


เอกสารแนบ
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 เมษายน 2565

6


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
4 เมษายน 2565

8


เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
18 มีนาคม 2565

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
2 มีนาคม 2565

7


เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
2 มีนาคม 2565

9


เอกสารแนบ