รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566
25 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
15 พฤศจิกายน 2565

3


เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28 ธันวาคม 2564

13


เอกสารแนบ
รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
12 พฤศจิกายน 2563

26


เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
15 พฤศจิกายน 2561

12


 ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่านา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ