ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : งานการเจ้าหน้าที่
แบบฟอร์ม ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
19 มิถุนายน 2566

5


เอกสารแนบ
แบบฟอร์ม ใบลาพักผ่อน
19 มิถุนายน 2566

5


เอกสารแนบ
แบบฟอร์ม ใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด
10 กันยายน 2563

21


เอกสารแนบ
แบบฟอร์ม ใบขอยกเลิกวันลา
10 กันยายน 2563

12


เอกสารแนบ
แบบฟอร์ม หนังสือขอลาออกของพนักงานจ้าง
10 กันยายน 2563

13


เอกสารแนบ
แบบฟอร์ม คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน/บุคคล/รับรองเวลาการทำงาน
10 กันยายน 2563

67


เอกสารแนบ
แบบฟอร์ม คำร้องขออนุญาตคัดสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)
10 กันยายน 2563

21


เอกสารแนบ
แบบฟอร์ม คำร้องขอคัดสำเนาเอกสาร (พนักงานจ้าง)
10 กันยายน 2563

13


เอกสารแนบ
แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
10 กันยายน 2563

18


เอกสารแนบ
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (พนักงานจ้าง)
10 กันยายน 2563

23


เอกสารแนบ