รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
27 เมษายน 2566

6


เอกสารแนบ
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
23 ตุลาคม 2565

49


วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
4 เมษายน 2565

11


เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ุ6 เดือนแรก)
4 เมษายน 2565

13


เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
29 ตุลาคม 2564

13


เอกสารแนบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ.2564
11 ตุลาคม 2564

6


เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ปี 2564
14 พฤษภาคม 2564

16


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือนแรก พ.ศ. 2564
14 พฤษภาคม 2564

19


เอกสารแนบ
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสฯ ประจำปี 2563
14 พฤษภาคม 2564

14


เอกสารแนบ
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือน
30 เมษายน 2564

15


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 รอบ 6 เดือน
30 เมษายน 2564

15


เอกสารแนบ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่านา ประจำปี 2563
1 ตุลาคม 2562

7


ฐานข้อมูลคนพิการประจำปี 2563
1 ตุลาคม 2562

13


รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557
18 พฤศจิกายน 2558

13


เอกสารแนบ