คู่มือสำหรับประชาชน : กองคลัง
ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าต่างๆเพื่อประเมินอัตราการภาษีป้าย
21 กุมภาพันธ์ 2565

17


 ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าทำทะเบียนภาษีป้าย 2565