แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)
10 ตุลาคม 2565

3


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปี 2565
4 เมษายน 2565

16


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
4 เมษายน 2565

12


เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
6 มกราคม 2565

29


  เทศบาลตำบลท่านา ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลท่านา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

เอกสารแนบ
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6 มกราคม 2565

16


 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559) และฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561) เทศบาลตำบลท่านา จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่านา ประจำปี พ.ศ.2564 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ทั้งนี้ สามารถขอดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจองเทศบาลตำบลท่านา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่านา หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โทรศัพท์ 076-499694

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
29 ตุลาคม 2564

0


เอกสารแนบ
ฐานข้อมูลครัวเรือนและประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่านา ประจำเดือนกันยายน 2564
30 กันยายน 2564

8


เอกสารแนบ
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่านา
31 พฤษภาคม 2564

6


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565
10 ตุลาคม 2563

36


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
15 มิถุนายน 2561

17


เอกสารแนบ