คู่มือสำหรับประชาชน : สำนักปลัด
แผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบลท่านา
19 กรกฎาคม 2565

33


คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 เมษายน 2565

11


เอกสารแนบ
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
12 พฤษภาคม 2563

12


เอกสารแนบ
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
12 พฤษภาคม 2563

20


เอกสารแนบ
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
12 พฤษภาคม 2563

8


เอกสารแนบ
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
12 พฤษภาคม 2563

8


เอกสารแนบ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
12 พฤษภาคม 2563

9


การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
12 พฤษภาคม 2563

9


เอกสารแนบ
การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น
12 พฤษภาคม 2563

11


เอกสารแนบ
การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม
12 พฤษภาคม 2563

10


เอกสารแนบ
การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (1)
12 พฤษภาคม 2563

7


เอกสารแนบ
การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม
12 พฤษภาคม 2563

10


เอกสารแนบ
การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น
12 พฤษภาคม 2563

9


เอกสารแนบ
การขอเลขที่บ้าน
12 พฤษภาคม 2563

15


เอกสารแนบ
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
12 พฤษภาคม 2563

16


เอกสารแนบ
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
12 พฤษภาคม 2563

11


เอกสารแนบ
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าว
12 พฤษภาคม 2563

10


เอกสารแนบ
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
12 พฤษภาคม 2563

15


เอกสารแนบ
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
12 พฤษภาคม 2563

13


เอกสารแนบ
การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
12 พฤษภาคม 2563

12


เอกสารแนบ