ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
20 กันยายน 2566

0


 ประวัติความเป็นมา  

     
     
     
     
     

ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล พ.ศ. 2542  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  116  ตอนที่ 9 ก วันที่  24  กุมภาพันธ์  โดยผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25  พฤษภาคม  2542 ทำให้สุขาภิบาลทุกแห่งทั่วประเทศ  รวมทั้งสุขาภิบาลท่านาต้องเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่านา โดยยึดถือตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การจัดตั้งสุขาภิบาลท่านา  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2499  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ  เล่มที่ 73 ตอน 75 หน้า 80 ลงวันที่ 20 กันยายน 2499