ข่าวประชาสัมพันธ์
"รู้เท่าทัน ป้องกัน โรคไข้หูดับ และเมลิออยด์"
6 กุมภาพันธ์ 2567

18


 กรมควบคุมโรคแจ้งว่า ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนมีเพิ่มมากขึ้น โดยโรคที่เกิดสร้างความสูญเสียทั้งทางร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วยและคนรอบข้าง รวมทั้งมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะโรคไข้หูดับ (Streptococcus suis/ และโรคเมลิฮอยด์ (Melioidosis) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยผู้เสียชีวิตมักมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันร่วมด้วย จากข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หูดับ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สถานการณ์โรคไข้หูดับพบผู้ป่วย ๓๒๗ ราย จาก ๓๗ จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย ๐.๔๙ ต่อแสนประชากร เสียชีวิต ๖ ราย คิดเป็นอัตราตาย ๐.๐๑ ต่อแสนประชากร สถานการณ์โรคเมลิออยด์ พบผู้ป่วย ๒,๘๗๖ ราย จาก ๖๗ จังหวัด

คิดเป็นอัตราป่วย ๔.๓๕ ต่อแสนประชากร พบเสียชีวิต ๕๑ ราย คิดเป็นอัตราตาย ๐.๐๘ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตายร้อยละ ๑.๗๗

หากสงสัยว่ามีอาการป่วยให้รีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที