ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลท่านา ร่วมกับชุมชมชนเทศบาลตำบลท่านา ๑,๒ ร่วมกันขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)
6 กุมภาพันธ์ 2567

14


 เทศบาลตำบลท่านา ร่วมกับชุมชมชนเทศบาลตำบลท่านา ๑,๒ ร่วมกันขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเสรษฐกิจหมุนเวียน ( Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำหลับมาใช้ใหม่