ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๗
5 กุมภาพันธ์ 2567

11


 ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๗

ด้วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการแบบอยู่ประจำ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในระดับชั้นอนุบาล ๑ - มัยมศึกษาปีที่ ๖ ประเภทความพิการ บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา และบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้

๑. กำหนดการรับนักเรียน

วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕ว๗ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๖-๖๗o๓๒๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๒. ประกาศผล

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา เบอร์โทรศัพท์ ๑๗๖-๖๗๐๓๒๗

๓. รายงานตัว / มอบตัวเพื่อเข้าเรียน

ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

๔. วิธีการรับสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา (กลุ่มบริหารวิชาการ) เลขที่ ๑๖/๑ ม.๔ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา ๘๒๑๘๐ ตั้งแต่

วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ