ภาพกิจกรรม
"ประชุมโครงการคัดแยกขยะ/ระบบคัดแยกขยะ ภายใต้กิจกรรมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ( Recyclable Waste Bank) "
17
2 กุมภาพันธ์ 2567

  วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่านา ได้การประชุมโครงการคัดแยกขยะ/ระบบคัดแยกขยะ ภายใต้กิจกรรมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ( Recyclable Waste Bank) และประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะและคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนเทศบาลตำบลท่านา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่านา ชั้น ๒ โดยมีนายสุรพงศ์ มุขแก้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่านา เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนเทศบาลตำบลท่านา และ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่านา เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ( Recyclable Waste Bank) ในครั้งนี้