ภาพกิจกรรม
"โครงการฟันสวยด้วยมือเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ "
15
26 มกราคม 2567

          วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่านา ได้ดำเนินโครงการฟันสวยด้วยมือเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีนายสุรพงศ์ มุขแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่านา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และ นางสุภาวดี แถมใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่านา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก และไดัรับการตรวจสุขภาพช่องปาก มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๙๖ คน โดยมีวิทยากร ๒ ท่าน คือ นางสาวกชกร จงฐิตินันท์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ และ นางสาวรุ่งทิพย์ ทองพุฒน์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน เป็นวิทยากรมาให้ความรู้กับเด็กๆ และผู้ปกครองในวันนี้